รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 15 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วย กิจกรรมของสถาบันการศึกษากิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์
3. เป็นผู้มีความสามารถหรือมีผลงานการรับรางวัลในเวทีการประกวดและการแข่งขันต่างๆ (ส่ง Portfolio มาทางอีเมล marketingsdu64@gmail.com และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)
4. มีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง