รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 15 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกค้า
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงว่า เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม โดยแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือได้รับรางวัล ที่สอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า อาทิ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตอาสา เป็นต้น (ส่ง Portfolio มาทางอีเมล: sdu.custserv@gmail.com / subject: portfolio_cs_name ไม่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
3. พิจารณาจาการนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง