รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 15 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานหรือกิจกรรมด้านต่าง ๆ (นำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์)
3. เคยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรืออาสาสมัครด้านบริการสุขภาพหรือ เป็นที่มีใจรักในการทำงานในโรงพยาบาลหรือในระบบสุขภาพ
4. เป็นผู้ที่มีบุคลิภาพดี
5. มีหนังสือแนะนำตัว (Recommendation) จากครูประจำชั้น หรือ ครูแนะแนว หรือ ครูผู้สอน หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเลขานุการทางการแพทย์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง