รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คุณสมบัติเฉพาะ
   - ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
   - ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
  v- มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง
   - มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพธุรกิจการบิน/มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบการแต่งกายสากลในธุรกิจการบิน
4. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น (นำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์)

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 10 ที่นั่ง