รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
3. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ/การผ่านเข้ารอบ/การแข่งขัน/การประกวด ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัดระดับชาติ หรือนานาชาติ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือผลงานด้านอื่น ๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (ส่ง Portfolio มาทางอีเมล jchantharamalee@gmail.com ไม่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
4. สอบสัมภาษณ์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง