รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สถานที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความประสงค์ที่จะทำงานด้านการศึกษา เช่น ครูระดับปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น (นำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์)
5. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะทำงานทางด้านการศึกษา (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง