รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน โรงเรียนการเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สถานที่เรียน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio)
   - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และ
   - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และ
   - ประสบการณ์เด่นด้านคหกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
* ให้ผู้สมัครนำส่งสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัวพร้อมผลงาน/ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ์ ด้านอาหาร) ผ่านช่องทาง Email address : food@dusit.ac.th , homeeconomics.sdu@gmail.com และ jarunee_wit@dusit.ac.th ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องนำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านคหกรรมศาสตร์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง