รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและ จิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือ ผิดปกติทางด้านร่างกายหรือจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ทางด้านศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง (ส่ง Portfolio มาทางอีเมล sduintercommarts@gmail.com และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)
4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) พร้อมสำเนา Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 40 ที่นั่ง