รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน)
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. กำลังศึกษาอยู่หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน และ/หรือ ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ด้านบริหารธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งมาที่ e-Mail: Chinaaseansdu@gmail.com เพื่อประกอบการพิจารณา
5. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ