รอบโควตา (Quota)

จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา การจัดการบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / เทียบเท่า ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน และหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างที่ศึกษา เช่น กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา การประกวดแข่งขัน เป็นต้น (ส่ง Portfolio ในรูปแบบไฟล์ pdf มาทางอีเมล: bmsdu343@gmail.com หรือทาง Inbox เพจ management.sdu)
3. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ทัศนคติและบุคลิกภาพ

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ