รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / เทียบเท่า ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วย กิจกรรมของสถาบันการศึกษากิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์ ที่มีผลต่อสังคมในแง่เชิงประจักษ์ เช่น ประกาศนียบัตร รางวัลเชิดชู หรือรางวัลอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น (ส่ง Portfolio มาทางอีเมล: marketingsdu64@gmail.com ไม่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
3. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทักษะที่จำเป็นสาขาวิชาการตลาด ทัศนคติและบุคลิกภาพ

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 15 ที่นั่ง