รอบโควตา (Quota)

จำนวน 60 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานด้านโรงแรม
- มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
3. สอบสัมภาษณ์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ