รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (ไม่จำกัดแผนการเรียน)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยพิจารณาบุคลิกภาพ การโต้ตอบ และเจตคติต่อวิชาชีพจิตวิทยา
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งมาที่: sarid_sri@dusit.ac.th

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ