รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (ไม่จำกัดแผนการเรียน)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสนใจและความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เช่น รางวัลจากการประกวดที่ใช้ภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น การประกวดสุนทรพจน์ และ/หรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ