รอบโควตา (Quota)

จำนวน 60 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (ไม่จำกัดแผนการเรียน)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
2.1 ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ ประวัติส่วนตัวและแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ