รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตร/สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สถานที่เรียน (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ประเภทต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ หรือลักษณะพิเศษของเยาวชน
4. มีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ