รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร/สาขาวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.00
3. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นผลงานหรือกิจกรรมด้าน IT) พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำตัวและนำเสนอผลงาน (ส่ง Portfolio มาทางอีเมล sduitbtech@gmail.com)
4. สอบสัมภาษณ์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ