รอบโควตา (Quota)

จำนวน 60 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน โรงเรียนการเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่เป็นทายาทธุรกิจ หรือ มีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร รวมถึงผู้ที่มีความสนใจที่จะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการอาหารในอนาคต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
5. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารหรือบริการ

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 40 ที่นั่ง