รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สถานที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ