รอบโควตา (Quota)

จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / เทียบเท่า ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและ จิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือ ผิดปกติทางด้านร่างกายหรือ จิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ทางด้านศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง (ส่ง Portfolio ในรูปแบบไฟล์ pdf มาทางอีเมล: sduintercommarts@gmail.com)
4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเข้าศึกษา

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 20 ที่นั่ง