รอบโควตา (Quota)

จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / เทียบเท่า ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. การสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถพิเศษ แนวคิดเรื่องธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ลักษณะของการคิดสร้างสรรค์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ