รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สถานที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนล่าสุดที่มีการประกาศผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะทำงานทางด้านการศึกษา เช่น ครูระดับประถมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English as Additional Language: EAL Specialist) หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ