รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตร/สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สถานที่เรียน (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 50 - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- GAT ร้อยละ 50 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง