รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สถานที่เรียน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 10 10 30 -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- GAT ร้อยละ 10 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- PAT 1 ร้อยละ 10 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- PAT 2 ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
4. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) ประกอบด้วย แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ กิจกรรมที่แสดงออกถึงงานสร้างสรรค์ งานจิตอาสา หรือผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร)
5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 20 ที่นั่ง

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง