รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สถานที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- GAT ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- PAT 5 ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
3. มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน)
4. มีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีครู รักเด็กและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง