รอบรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

จำนวน 25 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช/หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- GAT ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- PAT 1 ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
4. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วย กิจกรรมในโรงเรียนหรือกิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์ ที่มีผลต่อสังคมในแง่เชิงประจักษ์ เช่น ประกาศนียบัตร รางวัลเชิดชู หรือรางวัลอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอง ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 15 ที่นั่ง

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง