รอบรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

จำนวน 45 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกค้า
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- GAT ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- PAT 1 ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
3. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา
4. เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) อาทิ Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 15 ที่นั่ง

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง