รอบรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 30 20 - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- GAT ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- PAT 1 ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
4. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ และเจตคติต่อวิชาชีพจิตวิทยา

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 30 ที่นั่ง