รอบรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

จำนวน 50 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
20 30 20 - 30 -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.75)
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 20
- O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- GAT ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
- PAT 2 ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
4. คุณสมบัติเฉพาะ
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
- รูปร่างสมส่วน มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 18.5 - 29 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
3) โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง ใช้สารเสพติด
4) ความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ ได้แก่ การรับรสและกลิ่น การได้ยิน การมองเห็น เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5) ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว
เป็นต้น
มีใบรับรองแพทย์ ที่แสดงผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
1. ผลตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI ความดันโลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ช่องคอ ฟัน เหงือก คอ/ไทรอยด์ ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
2. ผลตรวจตา (สายตาสั้น , ยาว, เอียง) และตาบอดสี
3. ผลการตรวจปัสสาวะ ได้แก่ ตรวจการตั้งครรภ์ และตรวจหาสารเสพติด
4. ผลการตรวจเลือด ได้แก่ HIV และ ไวรัสตับอักเสบ บี
5. ผลการวินิจฉัยภาพถ่ายทางรังสีของปอด (Chest X-ray)

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง