รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน วิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(กรุงเทพฯ)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือรายวิชาได้
4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
5. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 30 ที่นั่ง

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง