รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

จำนวน 20 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน ครุศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สถานที่เรียน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประสงค์ที่จะทำงานด้านการศึกษา เช่น ครูระดับปฐมวัย ครูประถมศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก หรือนักวิชาการทางการศึกษา เป็นต้น
5. ยื่นแบบแสดความประสงค์ที่จะเรียน / ทำงานทางด้านการศึกษา รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้)
6. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี หรือร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
7. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ทั้งภายใน หรือ ภายนอกโรงเรียน มีภาพกิจกรรมการเป็นจิตอาสา หรือการรับรองจากหน่วยงานที่ไปทำกิจกรรมนั้น ๆ
8. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง ศิลปะแขนงต่างๆ วาดภาพ งานฝีมือ ดนตรีไทย-สากล นาฏศิลป์ นาฏยลีลา ศิลปะการแสดง ภาษาต่างประเทศ หรืออื่น ๆ

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 20 ที่นั่ง

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง