รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สถานที่เรียน (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio)
  - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และ
  - ประสบการณ์เด่นด้านคหกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
* ให้ผู้สมัครนำส่งสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัวพร้อมผลงาน/ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ์ ด้านอาหาร) ผ่านช่องทาง Email address : akkarapol_wai@dusit.ac.th ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
4. มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และ วัณโรค)
5. สอบสัมภาษณ์ (Online) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านคหกรรมศาสตร์

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 30 ที่นั่ง

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 20 ที่นั่ง