รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

จำนวน 50 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สถานที่เรียน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)
คะแนนที่ต้องใช้
GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร
- ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพธุรกิจการบิน
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

รอบอื่นๆ ที่เปิดรับ

รอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

จำนวน 200 ที่นั่ง

รอบโควตา (Quota)

จำนวน 70 ที่นั่ง