header banner

รายละเอียด

มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและการทวนสอบ เพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อได้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ เน้นทักษะสากลของคนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทยร่วมกับความเป็นสวนดุสิต ตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสวนดุสิต

“SDU SPIRIT” ประกอบด้วยความเป็นผู้นำ เสียสละ เอื้ออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นสวนดุสิต ดำรงตนอย่างมีคุณค่า ทำงานด้วยความปราณีต

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

- การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ทักษะสากลของคนในศตวรรษที่ 21 บทพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสวนดุสิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDDs) และนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
- คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อให้บัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูขององค์กรวิชาชีพ คุรุสภา รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บัณฑิต ในด้านทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพครู ทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนตัวอักษรไทย พร้อมด้วยทักษะพิเศษอื่นๆ เช่น การสร้างสรรค์งานกระดาษ งานประดิษฐ์ งานจับจีบผ้า เป็นต้น
- ผลการประเมินภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 96.51 และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2-5 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยนักศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานครู เมื่อจบการศึกษา ตามเงื่อนไขกำหนดไว้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 ของจำนวนนักศึกษาที่สมัคร

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

- คณะครุศาสตร์ มีโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 เขต ได้แก่ ดินแดง ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี และห้วยขวาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 โรงเรียน
- โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่
   โรงเรียนพญาไท
   โรงเรียนราชวินิต
   โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ (วัดโบสถ์)
- สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้แก่
   โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
   โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
   โรงเรียนพีระยานาวิน
-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่
   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปริญญาโท:
M.A.A. Arts Administration
Central Queensland University, Sydney, Australia

ปริญญาตรี:
กศ.บ. การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์

ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

ปริญญาเอก:
Ph.D. Elementary Education
North Texas State University, Denton, Texas, United State of America

ปริญญาโท:
ค.ม. บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. (เกียรตินิยม) ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กัลยา ชนะภัย

ปริญญาโท:
ค.ม. การศึกษานอกระบบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
กศ.บ. การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาเอก:
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท:
กศ.ม. การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ค.บ. การประถมศึกษา
วิทยาลัยครูพระนคร

รองศาสตราจารย์

วิชัย พาณิชย์สวย

ปริญญาโท:
ค.ม. ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. ครูผู้ช่วย ครูแนะแนวสำหรับเด็กประถมศึกษา
3. นักวิชาการทางการศึกษา นักวิชาการอิสระ
4. นักเขียนสร้างสรรค์ผลงานทางการประถมศึกษา
5. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาในหน่วยงานต่างๆ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner