header banner

รายละเอียด

     ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและให้การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัย

    การพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยปรัชญาของหลักสูตร คือ สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-bases Learning) การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based-Education)

    โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งถึงพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานในการฝึกประสบการณ์สำคัญระหว่างการเรียนร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ปี
2) นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในห้องเรียนจริงทุกชั้นปี ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย
3) มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย และฝึกปฏิบัติงานครูทุกภาคการศึกษา
4) มีการใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Applications ที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6) มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง สร้างผลงานและมีส่วนร่วมในงานระดับหน่วยงาน องค์กร กระทรวงมากมายในแต่ละปีการศึกษา
7) อาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกเรื่อง
8) มีนักศึกษาสอบผ่นโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า 100 คน

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

- โครงการความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุนเอราวัณของกรุงเทพมหานคร
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล และโรงเรียนอนุบาลของเอกชนชั้นนำของประเทศ
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ประเทศอังกฤษ


ปริญญาเอก:
Ph.D. Early Childhood Education
Liverpool John Moores University, United Kingdom

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก:
กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาเอก:
คศ.ด. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี:
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาเอก:
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
บธ.ม. การตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา, มัธยม-วิทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner