header banner

รายละเอียด

          มุ่งผลิตบัณฑิตเลขานุการทางการแพทย์ที่มีจรรยาบรรณ มีความรู้ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถบูรณาการความรู้ด้านเลขานุการ การบริหารจัดการ ความรู้ทางการแพทย์เข้าด้วยกัน และมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนได้

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

1.1 บุคลิกภาพที่ดี
1.2 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์ บนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
   - เลขานุการในงานบริการทางการแพทย์
   - เลขานุการผู้บริหารองค์การทางการแพทย์
   - ผู้ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
   - พนักงานองค์กรรัฐบาลและเอกชนเกี่ยวกับการแพทย์
   - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในบริษัทเวชภัณฑ์
   - ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

1 โครงการความร่วมมือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการฝึกและปฏิบัติจากการทำงานในสถานที่จริง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และกิจกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับโรงพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
2 โครงการความร่วมมือกับสมาคมการวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
   2.1 ด้านการบริการวิชาการ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ สู่สังคมให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้นักศึกษามีใจรักบริการที่ดี (Service Mind) โดยการดำเนินการร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป ในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของโรคเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ และการป้องกันอย่างถูกวิธี รวมทั้งการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และทำแท้งอันตราย และการส่งเสริมสถานะของสตรีและเยาวชนให้ตระหนัก และใช้สิทธิในด้านสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์
   2.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านจิตอาสาของนักศึกษา สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ในการบริการความรู้สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ การป้องกันของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี
3. โรงพยาบาลที่นักศึกษาสามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์ได้ เมื่อเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ
1. รพ.กรุงเทพ
2. รพ.สมิติเวช
3. รพ.เจ้าพระยา
4. รพ.เวชธานี
5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ทั้งนี้ การเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์ของนักศึกษา สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งการตอบรับของหน่วยงานในการรับสมัครเข้าทำงานต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปวีณา สปิลเลอร์

ปริญญาเอก:
ปร.ด. การจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท:
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:
บธ.บ. การเลขานุการ
มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. นคเรศ ณ พัทลุง

ปริญญาเอก:
ปร.ด. การจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาโท:
M.B.A. General Management
Strayer University,United States of America

ปริญญาตรี:
บธ.ม. การตลาด
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อุบล ชื่นสำราญ

ปริญญาเอก:
Ph.D. Tropical Medicine
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี:
พย.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท:
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท:
บธ.ม การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


1. เลขานุการในงานบริการทางการแพทย์
2. เลขานุการผู้บริหารองค์การทางการแพทย์
3. ผู้ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4. พนักงานองค์กรรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการแพทย์
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในบริษัทเวชภัณฑ์
6. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner