header banner

รายละเอียด

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมุ่งผลิตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ การเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น มีระบบการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และเต็มใจในการปฏิบัติงาน สามารถให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจได้ และสามารถปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคดจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยกระบวนการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards: IES) ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตร “มีมนุษยสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี ภาษาดี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์นักปฏิบัติมืออาชีพ”

เกณฑ์การรับสมัครบัญชีเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องจัดทำตามกฎหมาย ดังนั้นทุกธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำบัญชีได้ การบัญชีจัดได้ว่าเป็นหัวใจของธุรกิจ เพราะทำให้เจ้าของทราบสถานะของธุรกิจตลอดเวลา เจ้าของและผู้บริหารจะนำข้อมูลทางด้านบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้นไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศจะเป็นอย่างไร การทำบัญชีก็ต้องมีการจัดทำตลอดเวลาโอกาสได้งานทำ 100%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สนธยา เรืองหิรัญ

ปริญญาโท:
บธ.ม. การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
บธ.บ. การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สวรรยา พิณเนียม

ปริญญาโท:
บธ.ม. การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี:
บช.บ. บัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์

ปริญญาโท:
บช.ม. บัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
บธ.บ. การบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ณัฐพรรณ ตันติกุล

ปริญญาเอก:
บธ.ด. การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
บช.ม. บัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
Master Science in Finance Finance
University of Illinois at Urbana-Champaign, the United State of America

ปริญญาตรี:
บช.บ. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วิภาวี วลีพิทักษ์เดช

ปริญญาเอก:
Ph.D. Management
Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
ศ.บ. การค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


1. ผู้ทำบัญชี
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA.)
3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA.)
4. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
5. นักบัญชีบริหาร
6. ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การบัญชี และภาษีอากร
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
8. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี
9. ผู้ประกอบการอื่น ๆ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner