header banner

รายละเอียด

     มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐานสากลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านธุรกิจการบิน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมจรรยาบรรณวิชาชีพ

     รวมทั้งมีทักษะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ บุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้ง สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การรับสมัคร



จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านธุรกิจการบิน ได้แก่ การบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การขนส่งสินค้าทางอากาศ และโภชนาการในธุรกิจสายการบิน รวมถึงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะประสบการณ์พร้อมทั้งการมีจิตสาธารณะ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในระดับประเทศ และระดับสากล สามารถคิด วิเคราะห์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดีเลิศ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง หน่วยงาน รวมถึงการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบริการขนส่งทางอากาศ

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ
-บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
-บริษัทสายการบิน นกแอร์ จำกัด มหาชน
-บริษัท พรี่เมี่ยม แอร์ไลน์ จำกัด
picture
picture
picture
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
- นางสาวฟังสียง ยิ้มฤทัย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน EVA Airways
- นายกรณ์สรรค์กนก วรพันธุ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- นางสาวรวิพร รอดปัญญารัช พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Qatar Airways
- นายนันตวัฒน์ กรอบบาง Pilot สายการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
picture
picture นิตินัย ฉลองตระกูล นักแสดงอิสระ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
picture พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ พิธีกร / นักแสดง
picture ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้อง/นักแสดง

ปริญญาโท:
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก:
D.B.A. Business Administration
Ateneo De Davao University, Philippines

ปริญญาโท:
วท.ม. การบริหารการบิน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปริญญาโท:
M.Sc. Computer Science
Victoria University of Technology, Australia

ปริญญาตรี:
น.บ. นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก:
ปร.ด. พัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท:
ศศ.ม. สังคมวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
อ.บ. ภูมิศาสตร์/อังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
วท.ม. การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแขนงธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)
2. พนักงานบริการ และต้อนรับภาคพื้น (Ground Attendant)
3. พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
4. พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Airline Reservation and Ticketing Officer)
5. พนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (Airport of Thailand Officer)
6. พนักงานกรมการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation Officer)
7. เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร (Custom Officer)
8. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau Officer)
9. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน (Career Related to Airline Business)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ปี 1-2 จัดการเรียนที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปี 3-4 จัดการเรียนที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ



footer banner