header banner

รายละเอียด

    เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในกฎหมายระเบียบ และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์  ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  มีความสามารถในการพัฒนาทางความรู้เพื่อนำมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และในการศึกษาระดับสูงขึ้น   มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้  มีความสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงแต่ละกรณี  มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการเมืองการปกครองและด้านการบริหารงานต่างๆ 

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมืองเป็นการบูรณาการศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกัน อันได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ตระหนักดีว่าการเป็นนักกฎหมายที่ดีและประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพแล้ว ยังต้องมีการองค์ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการเมือง ด้านการบริหารรัฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน มีวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตามแผนการศึกษาและโครงการตามพันธกิจ ทั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี


ปริญญาโท:
น.ม.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
น.บ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร:
น.บ.ท.
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตร:
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
สภาทนายความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พรเพ็ญ ไตรพงษ์

ปริญญาโท:
น.ม. กฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
น.บ.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตร:
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายระดับต้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร:
เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตร:
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
สภาทนายความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โชคดี นพวรรณ

ปริญญาโท:
น.ม. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี:
น.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร:
น.บ.ท.
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาโท:
น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
น.บ.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตร:
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
สภาทนายความ

ประกาศนียบัตร:
น.บ.ท.
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาโท:
LL.M. International Law
University of Duke, The United Stated Of America

ปริญญาตรี:
น.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. ตำรวจ
2. ที่ปรึกษากฎหมายในสำนักงานกฎหมาย (Law Firm)
3. นิติกรองค์กรส่วนราชการและองค์กรธุรกิจเอกชน
4. นายทหารพระธรรมนูญ
5. เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
6. เจ้าพนักงานบังคับคดี
7. ผู้พิพากษา (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)
8. พนักงานอัยการ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต)
9. ทนายความ (ต้องได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพทนายความ)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯfooter banner