header banner

รายละเอียด

    มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและทัศนคติที่ดีต่อวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา  สามารถใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการวิจัยและปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาและการพัฒนาด้านความสำคัญระหว่างบุคคลในองค์การ สามารถปฏิบัติงานทางวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้อย่าง เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวิชาชีพ และทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างดี

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

- เป็นการผลิตบัณฑิตที่มีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพในความเป็นสวนดุสิต
- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจรรณยาบรรณในวิชาชีพ
- เป็นการผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ มีสุขภาพจิตดี มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับคนรอบข้าง

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานที่ประกอบการต่างๆ

- โครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมว่าที่นักจิตวิทยาด้วยจิตอาสา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สฤษดิ์ ศรีโยธิน

ปริญญาเอก:
สส.ด. การบริหารสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
วท.บ. จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท:
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
วท.บ. จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี:
วท.บ. จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อัมพร ศรีประเสริฐสุข

ปริญญาโท:
กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
กศ.บ. ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์

ปริญญาโท:
กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ค.บ. สุขศึกษา
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี


1. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ งานด้านสรรหา-ว่าจ้าง งานบริหารค่าจ้าง การจัดการสวัสดิการ การประเมินการปฏิบัติงาน และงานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ งานออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม งานด้านบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร งานด้านการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. นักวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้แก่ การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ การดำเนินการสอบและแปลผลการการทดสอบ
4. ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การและพฤติกรรมผู้บริโภค

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner