header banner

รายละเอียด

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ ด้วยองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง มีการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่สำคัญในศตววรษที่ 21 ภายใต้รากฐานของคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีเป้าหมายพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ปัญญา มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคนดีและคนเก่ง ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลก มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติกว้างไกล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพ ผู้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในยุคภาษาอังกฤษภาษาโลกได้เหมาะสมทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล มีความรู้ความชำนาญในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี เข้าใจในความคิด ปรัชญา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมมีจิตสำนึกในการให้การบริการแก่สังคม ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากประเทศเจ้าของภาษา และอาจารย์เจ้าของภาษา มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้นักศึกษา มีโอกาสใกล้ชิดกับนักศึกษา และมีปฏิสัมพันธ์กันสม่ำเสมอ โอกาสที่นักศึกษาจะพบปะพูดคุยเพื่อขอคำปรึกษาจึงมีมาก
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ยังมีความโดดเด่นในเรื่องการชี้แจงจุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนและการประเมินผลอย่างชัดเจน มีกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกทักษะต่าง ๆ ในห้องเรียน เปิดโอกาสให้มีการถามตอบทั้งในและนอกห้องเรียน หรือการส่งเสริมให้นักศึกษาออกภาคสนามเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง รวมถึงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทำให้ทักษะด้านภาษาและผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวมดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการฟังและพูด ตลอดจนโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำงาน การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสถานประกอบการสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที่จะฝึกฯ
7. นอกจากความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังได้พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะตามบริบทของรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษยังได้กำหนดการสอบ exit exam ของหลักสูตรไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องสอบได้คะแนน TOEIC หรือ คะแนนสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า ก่อนจบการศึกษาทุกคน
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากในหลายหน่วยงาน และองค์กรธุรกิจนั้นต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสามารถเป็นบันไดสู่การประกอบวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น ล่าม พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับบนสายการบิน นักแปล และอีกหลากหลายวิชาชีพ สืบเนื่องจากข้อมูลประกันคุณภาพประจำปี 2560 นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้นได้งานทำภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.59 นอกจากนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังได้มีการทำสัญญาความร่วมมือกับทางบริษัท King Power จำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการจ้างงานเมื่อจบการศึกษา
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกับหน่วยงานทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทางวิชาการ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามความร่วมมือของทุน Erasmus Mundus ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย และประเทศออสเตรีย โดยการส่งตัวแทนนักศึกษาของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ทางสาขาฯ ยังอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และภาษาเกาหลี ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีใต้ (KOICA) โดยมีอาจารย์เจ้าของของภาษาเกาหลี มาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มวิชาภาษาเกาหลี ซึ่งมีการดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 4
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่ได้มีการเปิดรับนักศึกษามาแล้ว ถึง 33 รุ่น ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่เก่าแก่ และมีเครือข่ายระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่แน่นแฟ้น

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

1. บริษัท King Power จำกัด โดยทางบริษัทได้เปิดรับให้นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้การทำงาน และ ทำการคัดเลือกสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าทำงาน เมื่อจบการศึกษา โดยกรณีพิเศษ
2. ทุน Erasmus Mundus ซึ่งมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกันระหว่างอาจารย์ การส่งตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ มหาวิทยาลัย University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม โดยให้ทุนเต็มจำนวนระหว่างศึกษา
3. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีใต้ (KOICA) โดยมีอาจารย์เจ้าของของภาษาเกาหลี มาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มวิชาภาษาเกาหลี ซึ่งมีการดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 4
4. ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ทางหลักสูตรได้ผลิตบุคลากรอันทรงคุณค่า ในระดับประเทศในหลายสาขาวิชาชีพ โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เคยศึกษาที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้แก่ ษรฉัตร สหัชธนชัย ชื่อเดิม : พรนภา เทพทินกร ดารานักแสดง และ Miss Chinese International ที่มีสัญชาติไทยคนแรกในประวัติศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชยาพล ชมชัยยา

ปริญญาเอก:
Ph.D. Education
Curtin University,Australia

ปริญญาโท:
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์

ปริญญาเอก:
Ph.D. Language and Communication
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท:
ศศ.ม. ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุทธาสินี เกสร์ประทุม

ปริญญาโท:
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี:
ค.บ. ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก:
D. Ed. English
The University of Melbourne, Australia

ปริญญาโท:
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์

ปริญญาโท:
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี:
วท.บ. เทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. ล่าม
2. นักแปลเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
4. พนักงานประชาสัมพันธ์
5. เลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่บริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ
7. พนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่สายการบิน ฯลฯ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner