header banner

รายละเอียด

     มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทางวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้นในเชิงบูรณาการศาสตร์  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นนักรัฐศาสตร์ที่  สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักความเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การบูรณาการการเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์กับองค์ความรู้อื่นๆ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และการปฏิบัติไปประกอบการทำงานและเป็นพื้้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรซึ่งได้รับการปรับปรุงภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ร่วมกัน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยมีความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายมหาชน สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมเป็นฐาน อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning โดยฝึกให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ อภิปราย แสดงความคิดเห็น ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีประกอบในการเรียน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านรัฐศาสตร์เชิงบูรณาการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตต่อไป

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

- กระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง
- สำนักการตำรวจแห่งชาติ / กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กระทรวงกลาโหม / กรมเสมียนตรา / สำนักแผนและนโยบาย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ยอดชาย ชุติกาโม

ปริญญาโท:
ร.ม. การปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ร.บ. การปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์

ปริญญาเอก:
ปร.ด. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท:
ร.ม. การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี:
ค.บ. สังคมศึกษา
สถาบันราชภัฏธนบุรี

ประกาศนียบัตร:
พรรคการเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. เบญจพร พึงไชย

ปริญญาเอก:
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปริญญาโท:
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จตุพล ดวงจิตร

ปริญญาโท:
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต:
การวิจัยทางสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาวินี รอดประเสริฐ

ปริญญาโท:
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


1.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระทรวง กรม และส่วนราชการในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พนักงานปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน และปลัดอำเภอ รวมถึง ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฯลฯ เป็นต้น
2. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ผู้สื่อข่าวการเมือง ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เป็นต้น
3. เจ้าหน้าที่ขององค์กรอิสระ เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่แสวงหากำไร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯfooter banner