header banner

รายละเอียด

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเชื่อว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่บุคคลทุกช่วงวัย และทุกภาวะสุขภาพ ทั้งในโรงพยาลและในชุมชน รวมทั้งบ่มเพาะให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณสมบัติที่สร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมที่สอดคล้องกับความเป็นพลวัตในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาจะได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับแหล่งงานชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ในระหว่างที่ศึกษาจะได้รับการฝึกฝนภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและในชุมชนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่มีอุปกรณ์ทันสมัย

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นสถานบริการสุขภาพ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และแหล่งงานของบัณฑิต ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
ภาครัฐ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ภาคเอกชน
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลรามคำแหง
อื่นๆ
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุกระดับของรัฐ และเอกชน ในสถานบริการสุขภาพในชุมชน ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัย และเป็นเจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพ


ปริญญาเอก:
ส.ด. โภชนาการสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท:
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
พย.บ.
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ปริญญาเอก:
ปร.ด. การบริหารการพยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปริญญาโท:
วท.ม. สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
พย.บ. อายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร:
พยาบาลและอนามัย
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

ปริญญาโท:
พย.ม. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท:
ค.ม. สุขศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

ประกาศนียบัตร:
พยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วชิรพยาบาล

ประกาศนียบัตร:
วิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วชิรพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์

ปริญญาเอก:
ค.ด. การวัดและประเมินผล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต:
พบ. พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลลำปาง

ปริญญาเอก:
Ph.D. Nursing Science (International Program)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท:
วท.ม. เภสัชวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
พย.บ.
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท:
พย.ม. การพยาบาลอนามัยชุมชน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
พย.บ. พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐ หรือ เอกชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2. พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ โรงเรียน
3. ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯfooter banner