header banner

รายละเอียด

     ผลิตบัณฑิตที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีทักษะเชิงปฏิบัติการและมีความเป็นมืออาชีพด้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม อดทนและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต

1. สร้างนักไอที จาก Classroom สู่งาน Routine (C2R: Classroom to Routine) จากความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานภายใน ม.สวนดุสิต
2. รับทุกแผนการเรียน เพียรปฏิบัติ ตามความถนัดเฉพาะตน และมีการเสริมความรู้ตามความต้องการของนักศึกษา
3. เน้นปฏิบัติบนฐานทฤษฏี เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้วยการเรียนการสอนผ่าน Project-based Learning
4. สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและมีผลงานวิจัยระดับประเทศ
5. สนับสนุนการอบรมและการสอบใบประกาศนียบัตร ได้แก่ Microsoft Office Specialist (MOS), IC3 และ DL เป็นต้น
6. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเข้าประกวด เช่น การประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ของธนาคารออมสิน และมีนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
7. ให้โอกาสทางการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถกู้ กยศ. ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ แก่นักศึกษาที่มีความจำเป็น
8. มีทุนการศึกษา จากมูลนิธิต่างๆ และทุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีและมีจิตอาสา
9. สนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ด้วยโครงการทำงานในมหาวิทยาลัย 75 ชั่วโมง
10. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สามารถต่อยอดวิชาการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
11. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างทันท่วงที
12. มีการ Upskill ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาออกไปเป็นนักไอที โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการมาฝึกอบรมให้นักศึกษา ได้แก่ การจัดอบรมโปรแกรม ArcGIS โดยบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI) เป็นต้น

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ม.สวนดุสิต และสถานประกอบการต่าง ๆ

1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ม.สวนดุสิต ในการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จากโครงการ “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ งานไอที” ได้แก่
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
- ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
- กองประชาสัมพันธ์
- สวนดุสิตโพล
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
- คณะครุศาสตร์
- สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- กองประชาสัมพันธ์
- สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ได้แก่
- บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI)
- บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
- บริษัท เอพลัส เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด
- บริษัท บูลโอเชียน อิมเมจ จำกัด
- บริษัท มินท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท ควอลิตี้ ทีมแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท ซิสส์ล็อก จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่

1. ปฏิภาณ สุขเสมอ ศิษย์เก่ารหัส 51ตำแหน่ง: Security Consultant บริษัท Trend Micro Inc. Thailand
2. ภัคจิรา สุริยะประภาฬ ศิษย์เก่ารหัส 54 ตำแหน่ง: Merchant Business Development Manager ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
3. ส.ท.สราวุธ ตรีโมกข์ ศิษย์เก่ารหัส 57 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปรนนิบัติบำรุงระบบทางไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
4. ดำรงค์เกียรติ สายฉลาด ศิษย์เก่ารหัส 57 ตำแหน่ง: Product Specialist/ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ปริศนา มัชฌิมา

ปริญญาเอก:
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก:
Ph.D. Information Communication Technology and Education
The University of Huddersfield, United Kingdom

ปริญญาโท:
M.Sc. Business with Information Technology
The University of Salford, United Kingdom

ปริญญาตรี:
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ณัฏฐา ผิวมา

ปริญญาเอก:
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท:
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี:
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภูริพจน์ แก้วย่อง

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
วท.บ. เกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อัฐเดช วรรณสินธีรกร

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต


1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์
2. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล
3. ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์
4. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
5. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner