header banner

รายละเอียด

     วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความชำนาญอย่างเพียงพอ  เพื่อนำความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่น ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สวนดุสิต

1. ติด 1 ใน 21 ใน Line Today (Campus Star) อีกหนึ่งสาขาน่าเรียนทางคอมพิวเตอร์
https://today.line.me/th/pc/article/แนะนำ+วิทยาการคอมพิวเตอร์+อีกหนึ่งสาขาน่าเรียนทางคอมพิวเตอร์-G3LwJL
2. สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจได้ แบ่งเป็น
2.1 กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด
2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย
2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสื่อประสมและการพัฒนาเกม
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถต่อยอดวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับภูมิภาค อาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing)
4. เป็นหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตามความรู้ ความสามารถ และความสนใจส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มในเวทีระดับชาติหลายเวที อาทิเช่น
4.1 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB
4.2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
4.3 การแข่งขัน e-Culture Open Data Hackathon
ฯลฯ
5. มีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์และศิษย์ ทำให้ง่ายต่อการถ่ายทอดและเรียนรู้สู่ตัวนักศึกษา
6. มีศิษย์เก่าที่เป็นเกมเมอร์ (ROV) ระดับรองแชมป์โลก
7. มีเฟสบุ๊คกลุ่ม ภายใต้ชื่อกลุ่มกระจายข่าว (ComSci-SDU) ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมากกว่า 900 คน
8. มีหน่วยงานและ บริษัทตอบรับเข้าทำงานหลังฝึกงานแล้วเสร็จมากกว่า 85%
9. มีคณาจารย์ประจำหลักสูตร ที่สร้างผลงานหรือมีส่วนร่วมงาน ในระดับหน่วยงาน องค์กร กระทรวง และระดับชาติ มากมายในแต่ละปีการศึกษา
10. คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.) ประกาศเป็นสาขาวิชาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รหัสหลักสูตร 25511651104173 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

- หลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ครูปองครู 10,000 บาท) ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- หลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ครูปองครู 10,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

- นายวีระชัย ใจกว้าง นักศึกษารหัส 49 ตำแหน่ง Manager Product Development / User Experience & User Interface บริษัท บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด (EGG Digital Co.,Ltd.)
- นายอุโฆษ แปลงประสพโชค นักศึกษารหัส 49 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
- นายพณัฐ จงภักดี นักศึกษารหัส 50 เจ้าของธุรกิจ มีสติดอทคอม เว็บไซต์ http://www.mesati.com
- สิบเอกชัยชนะ ยี่สาร นักศึกษารหัส 51 ผู้ช่วยสอน กองการศึกษา ส่วนการศึกษา e-learning โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
- นายเจษฎา เลอวิทย์วรพงศ์ นักศึกษารหัส 53 ตำแหน่ง Computer Technical Officer สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- นายธนสิทธิ์ เอื้อวงศ์อารีย์ รหัส 55  ผู้ร่วมพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการทดสอบและการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ให้กับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- นายภัทร ภัทรภิรมย์ นักศึกษารหัส 55  รองแชมป์โลกการแข่งขันศึกอีสปอร์ตของเกม ROV (Arena Of Valor) รายการ AWC 2018  เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐ
- นายศราวุฒิ พิมพ์วัน นักศึกษารหัส 56 ได้รับรางวัลชมเชย (1 ใน 3) จากคณะกรรมที่ร่วมคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมที่นำเสนอในภาคบรรยายกว่า 100 ผลงาน ในเรื่อง เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

ปริญญาโท:
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาเอก:
Ph.D. Computer Science
Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อรศิริ ศิลาสัย

ปริญญาโท:
MIT Information Technology
Queensland University of Technology, Australia.

ปริญญาตรี:
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
สถาบันราชภัฏเลย

ปริญญาตรี:
ศษ.บ. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วัจนา ขาวฟ้า

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี:
คอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล


1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
2. นักพัฒนาเกม (Game Developer)
3. นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst)
4. ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)
5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)footer banner