header banner

รายละเอียด

     ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและให้การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัย การพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยปรัชญาของหลักสูตร คือ สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-bases Learning) การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based-Education) โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศซึ่งถึงพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานในการฝึกประสบการณ์สำคัญระหว่างการเรียน ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ปี
2) นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในห้องเรียนจริงทุกชั้นปี ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย
3) มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติงานครูทุกภาคการศึกษา
4) มีการใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Applications ที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง สร้างผลงานและมีส่วนร่วมในงานระดับหน่วยงาน องค์กร กระทรวงมากมายในแต่ละปีการศึกษา
6) อาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกเรื่อง
7) มีนักศึกษาสอบติดโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
1. โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
2. โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
3. โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
4. โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
5. โรงเรียนวัดสวนแตง
6. โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
7. โรงเรียนสุพรรณภูมิ
8. โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
9. โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
10. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี


ปริญญาเอก:
ศษ.ด. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ศษ.ม. การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ศษ.บ. สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาพิเศษ
วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ประกาศนียบัตร:
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์

เกษร ขวัญมา

ปริญญาโท:
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท:
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อารีย์ พรหมเล็ก

ปริญญาเอก:
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท:
ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี:
ศษ.บ. สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุนทร เทียนงาม

ปริญญาเอก:
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ค.ม. วิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. การประถมศึกษา
วิทยาลัยครูนครสวรรค์


1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตสุพรรณบุรีfooter banner