header banner

รายละเอียด

     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่น สาขาเทคโนโลยีและการประกอบอาหารและการบริการ ตรัง

1.เน้นเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงอาหารค่ำ (findining) การบริการกลางวัน (Asian style) การจัดเลี้ยงอาหารไทย
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันด้านอาหารตามความสนใจของนักศึกษาในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น งาน THAIFEX - World of Food Asia
3.บรรกาศการเรียนการสอนเป็นกันเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนมีทักษะการประกอบอาหารผ่านมาตรฐานที่รายวิชาและหลักสูตรกำหนด
4.มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ได้รับรางวัลในการแข่งขันทำอาหารในเวทีระดับนานาชาติเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา
5. นักศึกษาได้เรียนรู้จากทั้งอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ
6.ศิษย์เก่ามีภาวะการมีงานทำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 (พ่อครัว/แม่ครัว๑) และเป็นสถานฝึกอบรมคนประจำเรือ ในตำแหน่งคนครัวบนเรือ


ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี:
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท:
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท:
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี:
วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท:
ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท:
วท.ม. คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
3. ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
4. อาจารย์/นักวิชาการด้านการผลิตและการบริการอาหาร
5. ประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร ได้แก่ นักเขียน นักวิจารณ์อาหาร เป็นต้น
6. ผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารและการบริการอาหาร

*อุตสาหกรรมบริการอาหาร หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ครัวกลาง และครัวสายการบิน
**โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังfooter banner