header banner

รายละเอียด

     ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและให้การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัย

     การพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยปรัชญาของหลักสูตร คือ สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-bases Learning) การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based-Education)

    โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งถึงพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานในการฝึกประสบการณ์สำคัญระหว่างการเรียน ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถ ผสมผสานนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยไปสู่การประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานวิชาชีพครู เน้นจุดเด่นด้านบุคลิกภาพ ภาษา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ทำเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาปฐมวัย รู้จักเด็ก รู้จักครู รู้จักสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพในอนาคต

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีโครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพในอนาคต โดยอาจารย์ปรจำรายวิชาได้กำหนดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโรงเรียน เช่นการสังเกตการสอน การจัดกิจกรรมในรายวิชาต่างๆ หรือการทำโครงการที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

2.โรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ได้แก่ โรงเรียนต้นกล้าเชียงใหม่, โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่, โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์), โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง), โรงเรียนผดุงวิทย์5 (บ้านศรีบุญเรือง), โรงเรียนงใหม่ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาชีพในการให้ความรู้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี


ปริญญาโท:
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาเอก:
ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปริญญาโท:
ศษ.ม. การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท:
ค.ม. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางfooter banner