header banner

รายละเอียด

     มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ตามมาตรฐานสากลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านธุรกิจการบิน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ บุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้ง สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินเป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านความรู้พื้นฐานสำหรับศาสตร์ทางด้านธุรกิจการบิน ความรู้เฉพาะทางทางด้านการบิน (Hard Skills) พร้อมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ (Soft Skills) ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร ความเป็นมิตร การมองโลกในแง่ดี การมีจิตสาธารณะ บุคลิกภาพ และการเข้าสังคม รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้วยังมุ่งเน้นทักษะในการปฏิบัติงาน​โดยกระบวนการฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ โดยตรง ตลอดหลักสูตร และในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้ผ่านการฝึกงานที่เสมือนการปฏิบัติงานโดยตรงกับสายการบินแห่งชาติ ซึ่งในขณะที่ฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับพนักงานของสายการบินไทย ซึ่งกระบวนการพัฒนาของหลักสูตรดังกล่าวไปแล้วนี้ จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะทำงานในสายอาชีพการบินโดยตรง

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

โครงการความร่วมมื่อในการพัฒนานักศึกษากับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)​ และสายการบินนกแอร์


ปริญญาโท:
บธ.ม. การจัดการการบิน
มหาวิทยาลัยนครพนม

ปริญญาตรี:
พณ.บ. การจัดการเชิงปริมาณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
รป.ม. รัฐบริหารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญาตรี:
ศศ.บ ธุรกิจบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญาโท:
ศศ.ม. การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฏลำปาง

ปริญญาโท:
บธ.ม. การจัดการการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาคภาษาอังกฤษ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบันราชภัฏเชียงราย


1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)
2. พนักงานบริการ และต้อนรับภาคพื้น (Ground Attendant)
3. พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
4. พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Airline Reservation and Ticketing Officer)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางfooter banner