header banner

รายละเอียด

    ผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตระหนักในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในด้านอาหาร งานศิลปะประดิษฐ์ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์

ผลงานและรางวัล

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลคุณภาพ ในระดับชาติและนานาชาติอย่างมากมาย อาทิ

นายเจนณรงค์ ทองเกิด ได้รับการคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
นางสาวนลินรัฐ รอดพยุง ได้รับการคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
นางสาวชลธิชา ศิริประยงค์ ได้รับการคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
นางสาวดรุณี เรืองเดช ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559” ประเภทศิลปะและวัฒนธรรมไทย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
นายภูชิต เอมสรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine ในงาน Thailand Ultimate Chef Challenge 2017
นายธนดล ชดช้อย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine ในงาน Thailand’s International culinary cup 2018


ปริญญาโท:
คศ.ม. การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปริญญาตรี:
คศ.บ. การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปริญญาโท:
คศ.ม. การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

ปริญญาตรี:
คศ.บ. การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

ปริญญาโท:
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปริญญาตรี:
คศ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท:
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปริญญาตรี:
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ราตรี เมฆวิลัย

ปริญญาโท:
ค.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
สถานบันราชภัฏสวนดุสิต


1. นักบริหารจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานในการผลิตอาหาร ตลอดจนการวางแผนและควบคุมคุณภาพอาหาร ในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการด้านอาหาร
2. นักบริหารจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการต่างๆ เช่น นิติบุคคลของอพาร์ตเม้นต์/คอนโดมิเนียม/บ้านจัดสรร เป็นต้น
3. นักบริหารจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานเลี้ยงเด็ก
4. นักบริหารจัดการหรือผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ รวมทั้งศิลปประดิษฐ์ต่างๆ
5. แม่บ้านสถานทูต
6. ผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านดอกไม้ผู้ประกอบการสถานเลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตสุพรรณบุรีfooter banner